THEMA VAN HET PROGRAMMA

We leven in een tijd die veel mensen ervaren als onoverzichtelijk, conflicterend, bedreigend, beangstigend, verwarrend. De samenleving, onze existentie, onze psyché zijn op drift geraakt. Voor de periode 2019-2020 zoeken bestuur en tentoonstellingsmaker nadrukkelijk aansluiting bij deze actuele dynamiek als ook dramatiek. De wereld desintegreert, migreert en herneemt. Het leven van veel mensen zoekt zich een weg (meanderen) tussen bestaande structuren, regelingen, moraalsystemen (orde) en het ervaren van tegenstrijdigheden, manipulatie, wanhoop en wanorde (chaos).

We worden bijna dagelijks geconfronteerd met wereldwijde migratiestromen. Slachtoffers van oorlogsgeweld als ook jongeren zonder vooruitzichten in Afrika en Azië nemen de benen, de boot, de trein of het vliegtuig naar Europa. In Zuid-Amerika zien we vergelijkbare ontwikkelingen. In Midden-Amerika zijn vluchtelingenstromen op weg naar het land van melk en honing. Arbeidsmigranten uit Oost-Europa zoeken een beter leven in het westen. Fabrieken en kantoren worden al naar gelang het fiscale klimaat net zo makkelijk gesloten en elders weer geopend. Een andere migratie betreft het wereldwijde toerisme. Prijsbrekers hebben exotische bestemmingen voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. Kortom: grenzen zijn niet langer voor eens en altijd gegeven.

Grenzen suggereren stabiliteit, maar veranderen steeds. Onze huidige grenzen functioneren wezenlijk anders dan vroeger. Ooit harde grenzen tussen Nederland en zijn buurlanden zijn ingeruild voor meer vloeiende begrenzingen (Schengen) of worden heroverwogen (Brexit). Zoals gezegd lijken vluchtelingen, asielzoekers, expats, pensionado’s, arbeidsmigranten, toeristenstromen zich weinig aan te trekken van grenzen. Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot het thema voor de komende twee jaar: Veranderende Grenzen: meanderen tussen Orde en Chaos.

Schouwen-Duiveland is hierbij een ideale ‘biotoop’ waarin de veranderlijkheid van grenzen zich heel wel laat onderzoeken en verbeelden. Te denken valt aan mentale, fysieke, klimatologische, hydrologische, geopolitieke grenzen, aan harde en zachte grenzen, binnen- en buitengrenzen, boven- en ondergrenzen, meanderende grenzen, fluïde grenzen, natuurlijke en kunstmatige grenzen, kritische grenzen. Concreet: keringen, dammen, duinen, stranden, zandsuppleties; grenzen op basis van gender, ras, geloof, taal, smaak, opleiding, inkomen e.d.; grenzen aan de recreatieve groei (kustvisie), grenzen tussen de oorspronkelijke bevolking en nieuwkomers.

Het programma bestaat uit tien tentoonstellingen met als afsluiting in 2021 het symposium 'Op Drift!'